Защита на лични данни

Ние, вchefsworld.bg, уважаваме конфиденциалността. 
Използваме информацията, която събираме, единствено и само за да подобрим качеството на chefsworld.bg . 
Вашата лична информация не се предоставя  на трети лица, освен ако те не са подизпълнители на услуги, свързани с дейността на Уебсайта.

В качеството си на отговорна компания, ние от chefsworld.bg направихме необходимите промени в Политиката за поверителност и взехме необходимите мерки за повишаване сигурността на събирането, съхранението и обработването на данни, съобразно регламента за защита на лични данни на територията на ЕС (GDPR).

Вземаѝки под внимание Вашите лични данни chefsworld.bg се ангажира с обработването им за да може да приключи Вашата поръчка .Тази процедура гарантира че са взети всички нужни мерки за запазване на поверителността на Вашите данни, в съответствие с приложеното Национално и Европейско законодателство относно защитата на личните данни. След завършване на периода на предоставяне на услугата само необходимите данни ще бъдат задържани за определен  действащ от законодателство срок от време.

Освен това, компанията желае да обработва горепосочените данни, за да инициира  или да продължи съществуващата комуникация с вас, за да ви предостави маркетингова информация и промоционални услуги, както и нашите оферти.